Normy STN

Technická norma obsahuje pravidlá, usmernenia, charakteristiky alebo výsledky činností, ktoré sú zamerané na dosiahnutie ich najvhodnejšieho usporiadania v danej oblasti a pri všeobecnom a opakovanom použití. Otázky technickej normalizácie upravuje  zákon č. 264/1999 Z. z. o technických požiadavkách na výrobky a o posudzovaní zhody.

Slovenská technická norma sa označuje značkou STN.

Normy sú k dispozícii na portáli Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Najdôležitejšie technické normy týkajúce sa okien a dverí:

 • STN EN 12519 (EN 12519: 2018)  Okná a dvere. Terminológia
 • STN EN 14351-1+A2 (74 6180) Okná a dvere. Norma na výrobky, funkčné charakteristiky. Časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu
 • STN 70 1621 (70 1621): 2010 Izolačné sklá
 • STN 73 0540-2+Z1+Z2 (73 0540) Tepelná ochrana budov. Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Časť 2: Funkčné požiadavky. Konsolidované znenie
 • STN EN 12608-1 (64 3222) : 2017 Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na výrobu okien a dverí. Klasifikácia, požiadavky a skúšobné metódy. Časť 1: Povrchovo neupravené profily z PVC-U so svetlými povrchmi
 • STN 73 3134 (73 3134): 2014 Stavebné práce. Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Požiadavky a skúšanie

Ďalšie súvisiace technické normy:

 • STN EN 13126-16 (16 6015) : 2019 Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 16: Kovanie na zdvíhacie a posuvné okná ****)
 • STN EN 13126-17 (16 6015) : 2019 Stavebné kovanie. Kovanie na okná a balkónové dvere. Požiadavky a skúšobné metódy. Časť 17: Kovanie na sklápacie a posuvné okná ****)
 • STN 72 2331: 1983 Tesniace tmely na stavebné účely. Tmely na tesnenie škár obvodového plášťa budov. Kvalita
 • STN 73 0005 :1989 Modulová koordinácia rozmerov vo výstavbe. Základné ustanovenia
 • STN 73 0532: 2013 Akustika. Hodnotenie zvukovoizolačných vlastností budov a stavebných konštrukcií. Požiadavky
 • STN EN ISO 13788 (73 0594): 2013 Tepelno-vlhkostné vlastnosti stavebných dielcov a konštrukcií. Vnútorná povrchová teplota na vylúčenie kritickej povrchovej vlhkosti a kondenzácie vnútri konštrukcie. Výpočtové metódy (ISO 13788: 2012)
 • STN EN 1627 (74 6173) : 2011 Dvere, okná, závesné steny, mreže a uzávery. Odolnosť proti vlámaniu. Požiadavky a triedenie
 • STN EN 179 (16 6020): 2008 Stavebné kovanie. Núdzové východové uzávery ovládané kľučkou alebo tlačidlom, na použitie v únikových cestách. Požiadavky a skúšobné metódy
 • STN EN 514 (64 3231): 2001 Profily z nemäkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) na výrobu okien a dverí. Zisťovanie pevnosti zvarených rohov a T-spojov
 • STN EN 1279-1 (70 1622): 2005 Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 1: Všeobecné údaje, rozmerové tolerancie a pravidlá na opísanie systému
 • STN EN 1279-5 +A2 (70 1622): 2010 Sklo v stavebníctve. Izolačné sklá. Časť 5: Hodnotenie zhody
 • STN EN 13830 (74 7008): 2015 Závesné steny. Norma na výrobky
 • STN 74 6550 (74 6550)+ Z1 až 4: 2003 Kovové dvere otváracie. Základné ustanovenia
 • STN EN 1125 (16 6021): 2008 Stavebné kovanie. Panikové východové uzávery ovládané horizontálnym držadlom. Požiadavky a skúšobné metódy
 • STN 74 6481 (74 6481) +Z2: 2006 Dvere. Požiadavky a skúšky
 • STN 74 6210 (74 6210): 2014 Plastové a kovové okná. Základné ustanovenia, rozmery, požiadavky
 • STN 74 6401 (74 6401)+Z1-3: 2007 Drevené dvere. Základné ustanovenia
 • STN 73 3443 (73 3443): 2012 Stavebné práce. Sklenárske práce stavebné. Požiadavky na zasklievanie
 • STN 73 4301 (73 4301)+Z1: 2008 Budovy na bývanie
 • STN 74 3305 (74 3305)+O1: 2016 Ochranné zábradlia
 • STN 74 6101-1 (74 6101)+Z1: 2007 Drevené okná. Časť 1: Základné ustanovenia, rozmery, požiadavky
 • STN 73 0540-3 (73 0540): 2012 Tepelnotechnické vlastnosti stavebných konštrukcií a budov. Tepelná ochrana budov. Časť 3: Vlastnosti prostredia a stavebných výrobkov
 • STN 73 0580-1 (73 0580)+Z1 a 2:2000 Denné osvetlenie budov. Časť 1: Základné požiadavky
 • STN 73 0580-2 (73 0580): 2000 Denné osvetlenie budov. Časť 2: Denné osvetlenie budov na bývanie
 • STN 73 3133 (73 3133): 2012 Styk okenných konštrukcií a obvodového plášťa budovy. Tesniace systémy pripojovacích škár. Požiadavky a skúšanie
 • STN EN ISO 10211 (73 0551): 2018 Tepelné mosty v budovách pozemných stavieb. Tepelné toky a povrchové teploty. Podrobné výpočty (ISO 10211: 2017)
 • STN EN ISO 10077-2 (73 0591): 2018 Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 2: Numerická metóda na rámy (ISO 10077-2: 2017)
 • STN EN ISO 52016-1 (73 0704): 2018 Energetická hospodárnosť budov. Výpočet potreby tepla na vykurovanie a chladenie, vnútorné teploty a citeľná a latentná tepelná záťaž. Časť 1: Výpočtové postupy (ISO 52016-1: 2017)
 • STN EN ISO 10077-1 (73 0591): 2018 Tepelnotechnické vlastnosti okien, dverí a okeníc. Výpočet súčiniteľa prechodu tepla. Časť 1: Všeobecne (ISO 10077-1: 2017)
 • STN EN 13187 (73 0561): 2001 Tepelnotechnické vlastnosti budov. Kvalitatívne určenie tepelných nepravidelností v obvodových plášťoch budov. Infračervená metóda
 • STN EN 13501-1 + A1 (92 0850)+ Z1: 2017 Klasifikácia požiarnych charakteristík stavebných výrobkov a prvkov stavieb. Časť 1: Klasifikácia využívajúca údaje zo skúšok reakcie na oheň (Konsolidovaný text)
 • STN EN 15651-1 (72 2350): 2013 Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 1: Tesniace tmely na fasádne prvky
 • STN EN 15651-1 (72 2350): 2017 Tesniace tmely na nenosné použitie v spojoch budov a v komunikáciách pre chodcov. Časť 1: Tesniace tmely na fasádne prvky

Normy STN