Novinky Späť na všetky novinky

Súťaž o najkrajší dom s oknami Slovaktual

Súťaž o najkrajší dom s oknami Slovaktual

Ak máte už dokončený alebo prerobený svoj dom s oknami Slovaktual a myslíte si, že Vaše rodinné hniezdo si zaslúži viac pozornosti, tak práve pre Vás sme pripravili letnú súťaž o „najkrajší dom s oknami Slovaktual“. Zapojte sa a vyhrajte jednu z finančných cien.

Trvanie súťaže: 1. 7. – 30. 9. 2013
Hlasovanie na webe: 15. 10. – 31. 10. 2013

Výhry:

Finančná výhra vo výške 50 % z ceny okien

výherca: Rodinný dom Prelouč

Finančná výhra vo výške 30 % z ceny okien

výherca: Rodinný dom Bojnice

Finančná výhra vo výške 10 % z ceny okien

výherca: Rodinný dom Oravský Podzámok

Špeciálna cena pre jedného z hlasujúcich: kupón na nákup výrobkov vo výške 1.000 € (do žrebovania budú zaradení všetci hlasujúci).

výherca: perina@times.sk

Výhercom gratulujeme a budeme ich kontaktovať.

Podmienky súťaže o najkrajší dom

Podmienky súťaže o najkrajší dom s oknami Slovaktual

1. Názov súťaže:

„Súťaž o najkrajší dom s oknami Slovaktual“

2. Organizátor súťaže:

SLOVAKTUAL s.r.o. so sídlom 972 16 Pravenec 272, IČO: 00693 511, zapísaná v Obchodnom registri okresného súdu v Trenčíne, oddiel Sro, Vložka číslo:1750/R

3. Trvanie súťaže:

Termín konania súťaže: 1. 7. – 31. 10. 2013

4. Webový portál určený na súťaž:

www.slovaktual.sk

5. Účastníci súťaže:

Prihlásiť do súťaže sa môže fyzická osoba vo veku nad 18 rokov, okrem zamestnancov organizátora alebo blízkych osôb zamestnancov organizátora a to zaslaním fotografie na e-mailovú adresu sutaz@slovaktual.sk v termíne 1. 7. – 30. 9. 2013 do 23:59 alebo hlasovaním prostredníctvom stránky www.slovaktual.sk v termíne 1. 10. – 31.10. 2013 do 23:59 kedy sa uzavrie internetové hlasovanie a fotografia s najvyšším počtom hlasov vyhráva. Víťaz bude uverejnený do 15. 11. 2013 na stránke www.slovaktual.sk.

Zaslaním fotografie a hlasovaním dáva účastník súťaže súhlas na zverejnenie svojej fotografie a jej popisu na stránke www.slovaktual.sk a na propagačných materiáloch organizátora súťaže i so spracovaním osobných údajov organizátorom súťaže výhradne na účely súťaže. Tento súhlas možno kedykoľvek písomne odvolať. Účastník zaslaním fotografie dáva taktiež svoj bezvýhradný súhlas na to, aby boli všetky uvedené informácie zaradené do databázy organizátora a spracované za účelom vyhodnotenia súťaže a na propagačné, reklamné a marketingové účely, súhlas ďalej ich uverejňovať a šíriť po celý čas od vstupu účastníka do tejto súťaže až do písomného odvolania jeho súhlasu.

Poskytnutie fotografie i údajov je bezplatné a dobrovoľné, pričom s osobnými údajmi účastníkov súťaže bude naložené v zmysle zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov, v znení neskorších predpisov.

6. Hlasovanie:

Organizátor si vyhradzuje právo preveriť a vylúčiť súťažnú fotografiu v prípade viacnásobného hlasovania z jedného počítača (IP adresy), pravidelného a neúmerného hlasovania prostredníctvom scriptov, alebo ak užívateľ iným spôsobom poruší pravidlá hlasovania.

7. Výhry pre víťazov:

  • Prvá cena – finančná výhra vo výške 50 % z ceny okien
  • Druhá cena – finančná výhra vo výške 30 % z ceny okien
  • Tretia cena – finančná výhra vo výške 10 % z ceny okien

Za finančnú výhru sa považuje cena fakturovaných nákladov za položky okná a dvere. Vzťahuje sa len na výrobky firmy Slovaktual, s.r.o. Pravenec. Nevzťahuje sa na položky parapety, žalúzie, sieťky, montáž.

Hlavná cena pre jedného vyžrebovaného hlasujúceho je neprenosný kupón v hodnote 1.000 Euro na nákup výrobkov spoločnosti Slovaktual.

8. Informovanie účastníka súťaže o získaní výhry a odovzdávanie výher:

Oboznámenie súťažiaceho o získaní výhry prebehne telefonicky i prostredníctvom e-mailu na základe zverejnenia výsledkov súťaže. Odovzdanie výhry zabezpečí organizátor v prípade výhercov prvej, druhej a tretej ceny po predložení potvrdenia o zaplatení faktúry za okná a dvere od firmy Slovaktual. V prípade výhercu hlasovania telefonicky.

9. Úprava a zmena pravidiel súťaže:

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek pred aj počas trvania súťaže pozmeniť alebo upraviť tieto pravidlá a podmienky súťaže, ako aj právo súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť alebo úplne zrušiť, a to aj bez uvedenia dôvodu a poskytnutia náhrady. Zmenu alebo úpravu pravidiel sa organizátor zaväzuje zverejniť na stránke www.slovaktual.sk. V prípade rozporu medzi pozmenenými podmienkami súťaže a podmienkami súťaže uvedenými v propagačných materiáloch, platí znenie týchto pravidiel v pozmenenej podobe.

10. Zverejnenie pravidiel súťaže:

Pravidlá súťaže sú uvedené na stránke www.slovaktual.sk po celú dobu trvania súťaže.

11. Daňová povinnosť:

Výhry v súťaži podliehajú dani z príjmov podľa Zákona o dani z príjmov č. 595/2003 Z. z. a sú na strane výhercu.

12. Zodpovednosť za škodu:

Prípadná zodpovednosť za škodu vzniknutá v súvislosti so súťažou bude riešená podľa príslušných ustanovení Občianskeho zákonníka v platnom znení. Ak v dôsledku konania alebo nekonania súťažiacim súťaže vznikne organizátorovi alebo ostatným súťažiacim, prípadne tretím osobám akákoľvek ujma, je súťažiaci, ktorý ujmu spôsobil, povinný v plnom rozsahu ju nahradiť.

13. Všeobecné ustanovenie:

Propagačná spotrebiteľská súťaž je organizovaná ako propagačná súťaž v zmysle § 3 ods.5 zákona č. 171/2005 Z. z. o hazardných hrách a zmene a doplnení niektorých zákonov.

Pravenec, 1. 7. 2013

Uverejnené: 4.10.2013

Ďalšie novinky