Novinky Späť na všetky novinky

Vyhrajte hliníkové vchodové dvere

Vyhrajte hliníkové vchodové dvere

Kompletné pravidlá súťaže sú definované nižšie. Súťažný status bude zverejnený 19.9.2016 o 20:00 na FB stránke Slovaktualu. Súťaž trvá do 10.10.2016 do 20:00.

V Slovaktuale sme spoločne s našim dodávateľom dverných výplní, spoločnosťou GAVAplast,  pripravili súťaž o  vchodové hliníkové jednokrídlové dvere.

Stačí, ak navštívite  facebookový profil Slovaktualu a v komentári k statusu, určenému pre túto súťaž, uvediete, ktorý z dvoch modelov dverných výplní GAVA sa vám páči viac. GAVA 885 alebo GAVA 902?

 

Môžete však nepovinne získať až 8 žrebov do súťaže.
Ako ešte viac zvýšiť šancu na výhru?

 • Urobte to isté aj na facebookovej stránke GAVAplastu (+ 1 žreb)
 • Označte „Páči sa mi to“ pre obidve facebookové stránky, t.z. staňte sa našimi fanúšikmi (+ 2 žreby)
 • Označte „Páči sa mi to“ pri obidvoch súťažných statusoch na obidvoch našich facebookových stránkach (+ 2 žreby)
 • Zdieľajte súťažný facebookový status (+ 1 žreb).  Za zdieľanie oboch súťažných facebook statusov (aj na stránke Slovaktualu aj na stránke GAVAplastu sú teda 2 žreby navyše.

Takto vyzerá náš súťažný status:

Vyhrajte vchodové dvere status

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE:

„Vchodové dvere od spoločnosti SLOVAKTUAL s dvernou výplňou od spoločnosti GAVA plast“

Účelom tohto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidiel súťaže „Vchodové dvere od spoločnosti SLOVAKTUAL s dvernou výplňou od spoločnosti GAVA plast“ (ďalej len „súťaž“). Tento dokument môže byť menený len formou písomných dodatkov.

 I. Zadávateľ súťaže

Ing. Vladislav Gašpárek – GAVA PLAST

So sídlom: Veterná 14, 900 44 Tomášov

IČO: 34781331

a

SLOVAKTUAL s.r.o.

So sídlom: Pravenec 272, 972 16 Pravenec

IČO: 693511

(ďalej len „zadávateľ“ či „zadávateľ súťaže“)

II. Miesto konania súťaže 

Samotná súťaž prebieha v prostredí siete Internet na webových stránkach s URL adresou:

https://www.facebook.com/slovaktual.okna.dvere/?fref=ts

a

https://www.facebook.com/pages/GAVAplast-plastov%C3%A9-a-hlin%C3%ADkov%C3%A9-vchodov%C3%A9-dvere/882361898458966?ref=hl

(ďalej len „Facebook súťažiaci status“).

Zadávateľ súťaže potvrdzuje, že súťaž prebiehajúca na Facebook súťažiacich statusoch nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou Facebook a nemá s ňou žiaden vzťah.

III. Účastníci súťaže

 1. Účastníkom súťaže sa môže stať iba fyzická osoba, spotrebiteľ starší ako 18 rokov s trvalým pobytom a adresou na doručovanie na celom území Slovenskej republiky a Českej republiky (ďalej len „účastník“, „účastník súťaže“ alebo „súťažiaci“).
 2. Zo súťaže sú vylúčené osoby, ktoré sú v pracovnom pomere alebo inom obdobnom pracovnoprávnom vzťahu so zadávateľom súťaže.
 3. Osoby, ktoré nespĺňajú podmienky účasti v súťaži alebo konajúce v rozpore s pravidlami súťaže, nebudú do súťaže zaradené. Aj v prípade, ak takáto osoba splní niektoré podmienky pre získanie výhry (napr. v dôsledku poskytnutia nepravdivých informácií), nestáva sa výhercom a nemá nárok na odovzdanie výhry. Výhra v takomto prípade prepadá v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť ďalšiemu výhercovi v poradí, prípadne ju využiť na iné marketingové účely. Účastník súťaže bude vylúčený aj v prípade, že usporiadateľ zistí alebo bude mať oprávnené podozrenie zo spáchania podvodného alebo nekalého konania zo strany niektorého z účastníkov, či inej osoby, ktorá dopomohla danému účastníkovi k získaniu výhry.
 4. Účastník zapojením do súťaže súhlasí, že spoločnosť Facebook voči účastníkovi nemá žiadne záväzky.
 5. Účastník zapojením do súťaže súhlasí so zbieraním dát potrebných na určenie výhercu („meno používateľa“). Tieto informácie zbiera Zadávateľ vo svojom mene a nie v mene spoločnosti Facebook.

IV. Výhry v súťaži a ich odovzdanie

 1. V súťaži sa hrá o túto výhru, ktorá pozostáva z častí:

Hliníkové jednokrídlové  vchodové dvere od spoločnosti SLOVAKTUAL s.r.o.:

 • Vchodové dvere sa budú vyrábať na požiadavku zákazníka. Nesmú však prekročiť tieto parametre:
 • Profilový systém:  Heroal 72
 • Rozmer: 1100 mm x 2200 mm (šírka x výška)
 • Farebné prevedenie: Podľa dostupných farebných škál určených pre tento typ profilového systému. Z interiéru biela farba
 • Vonkajšie kovanie: Guľa / kľučka

Dverná výplň od spoločnosti GAVA plast:

 • Typ dvernej výplne: HPL alebo PVC výplň vzor si vyberá zákazník
 • Hrúbka dvernej výplne: 24 mm
 • Jadro dvernej výplne: XPS pre HPL dvernú výplň alebo Jadro Izofix pre PVC dvernú výplň.
 • Presklenie: bezpríplatkové. Zoznam bezpríplatkových skiel nájdete tu: http://www.gavaplast.sk/skla—vzory
 • Farebné prevedenie: Podľa dostupných farebných škál určených pre vybraný typ dvernej výplne. Z interiéru biela farba.

Súťažiaci má možnosť si vyskladať aj iný typ produktu, ktorého príplatky sa budú účtovať podľa aktuálnych cenníkov zadávateľov súťaží.

(ďalej tiež ako „výhra“)

 1. Výhra bude výhercom zasielaná prostredníctvom zmluvného predajcu spoločnosti SLOVAKTUAL s.r.o. na územie Slovenskej republiky alebo Českej republiky. Montáž vchodových dverí bude spoplatnená cenníkom spoločnosti SLOVAKTUAL s.r.o..3. Súťaž bude vyhodnotená, resp. výhercovia súťaže budú určení po uplynutí doby trvania súťaže. Skutočnosť, že sa účastník súťaže stal výhercom výhry, bude danému účastníkovi oznámená do 4 týždňov cez správu na sociálnej sieti Facebook (www.facebook.com).4. Zadávateľ si vyhradzuje právo vyžiadať si v prípade pochybností o nároku súťažiaceho na účasť v súťaži, či na výhru v súťaži od takéhoto súťažiaceho nevyhnutné doklady (napr. občiansky preukaz za účelom zistenia veku súťažiaceho). Ak súťažiaci nepredloží na vyzvanie usporiadateľa, či zadávateľa požadované nevyhnutné doklady, bude zo súťaže vylúčený. V takom prípade výhra prepadá bez akejkoľvek náhrady v prospech usporiadateľa súťaže, ktorý je oprávnený ju udeliť inému súťažiacemu, príp. ju použiť na iné marketingové účely.

V. Mechanika súťaže a určenie výhercov 

 1. Stačí, ak súťažiaci na oficiálnom facebookovom profile Slovaktualu alebo GAVAplast uvedie v komentári pod súťažným statusom, ktorý z dvoch modelov dverných výplní GAVAplast sa mu páči viac a bude pridaný do zlosovania. Súťažiaci môže na Facebook súťažiace statusy dať „Páči sa mi to“ aj zdielať status, prípadne sa stať fanúšikom Facebook stránok. Za každú takúto aktivitu súťažiaci získava jeden žreb. Nakoľko súťaž bude prebiehať na dvoch Facebook stránkach je možné z každej získať viacero žrebov. Celkovo však je možné získať 8 žrebov, a to za:
 • A. Pridanie komentáru na Facebook súťažiacich statusoch (tento komentár je podmienený na zapojenie sa do súťaže aspoň na jednej z Facebook stránok). Ak komentár vložíte na oboch stránkach získavate 2 žreby. Opakovaným vložením komentáru sa nezískavajú dodatočné žreby.
 • B. Pridanie „Páči sa mi to“ k Facebook súťažiacim statusom (nepovinné). Ak pridáte „Páči sa mi to“  na oboch stránkach získavate 2 žreby.
 • C. Zdieľanie Facebook súťažiaceho statusu (nepovinné). Za zdieľanie oboch Facebook súťažiacich statusov sú taktiež 2 žreby navyše.
 • D. Pridelenie „Páči sa mi to“ firemným Facebook stránkam zadávateľov (nepovinné). Ak pridelíte daným stránkam „Páči sa mi to“ na oboch stránkach získavate 2 žreby.

2. Po skončení súťaže zadávateľ pridelí ku každému hlasujúcemu presný počet žrebov a zo všetkých žrebov sa bude žrebovať jeden výherca, ktorý bude kontaktovaný. O ukončení súťaže budeme informovať na oboch Facebook súťažiacich statusoch. Meno výhercu bude uverejnené iba so súhlasom výhercu. V opačnom prípade budeme oznamovať iba krstné meno výhercu.

VI. Doba trvania súťaže 

 1. Súťaž začína plynúť od 19.09.2016 a bude ukončená 10.10.2016 za podmienky dosiahnutia 2000 komentárov od rôznych súťažiacich. Pokiaľ nebude dosiahnutých 2000 komentárov od rôznych súťažiacich, tak sa súťaž predlžuje po dobu dosiahnutia 2000 komentárov od rôznych súťažiacich. Komentáre sa spočítavajú na oboch súťažných Facebookových statusoch.

VII. Určenie výhercov

 1. Losovanie prebehne po uplynutí doby konania súťaže, pričom sa bude losovať zo všetkých súťažiacich, ktorí sa do súťaže platne zapojili, spôsobom popísaným v týchto pravidlách.

VIII. Záverečné ustanovenia

 1. Zadávateľ si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodnúť o všetkých záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže. Zadávateľ je zároveň oprávnený súťaž kedykoľvek zmeniť, skrátiť, predĺžiť a zrušiť alebo zmeniť jej pravidlá. V prípade, že dôjde k zmenám v podmienkach a pravidlách súťaže, bude tak uskutočnené výlučne písomnou formou, formou očíslovaných dodatkov, a takáto zmena pravidiel bude zverejnená na webovej stránke gavaplast.sk v sekcii novinky.
 2. Výmena výhier, či vyplatenie peňažného plnenia výmenou za vecné výhry, ako aj domáhanie sa účasti v súťaži, či vymáhanie výhier právnou cestou nie je zo strany účastníkov súťaže možné.
 3. Zadávateľ súťaže nie je zodpovedný za žiadnu škodu, ktorá účastníkovi vznikne v dôsledku jeho účasti v súťaži alebo v súvislosti so získanou výhrou.
 4. Zadávateľ súťaže nie je zodpovedný za prípadné technické problémy pri prenose dát elektronickými prostriedkami.
 5. Zadávateľ súťaže nie je zodpovedný za prípadné zrušenie súťaže na Facebook súťažiacich statusoch, ktoré Zadávateľ sám nezrušil.
 6. Účasťou v súťaži prejavuje každý súťažiaci svoj súhlas s týmito pravidlami súťaže a zaväzuje sa tieto pravidlá bezvýhradne dodržiavať.
 7. Originál úplných pravidiel bude po dobu konania súťaže uložený na adrese www.slovaktual.sk v sekcii novinky.

Uverejnené: 17.9.2016

Ďalšie novinky