Články Späť na všetky novinky

Okná príležitostí pre spoločnú a udržateľnú budúcnosť

Okná príležitostí pre spoločnú a udržateľnú budúcnosť

Stratégia skupiny DOVISTA v oblasti udržateľnosti má štyri strategické faktory založené na zodpovednom podnikaní, podpore zákazníkov, boji proti klimatickým zmenám a rozvoji ľudí.

Skupina DOVISTA je najväčším európskym výrobcom vertikálnych okien a vonkajších dverí s tržbami presahujúcimi 1 miliardu eur.

Do skupiny patrí 14 výrazných značiek, z ktorých každá má významné postavenie na domácom trhu s oknami a vonkajšími dverami. Jednou z týchto výrazných značiek je aj SLOVAKTUAL – líder slovenského trhu plastových a hliníkových okien a dverí.

Spoločne prinášame denné svetlo, čerstvý vzduch a lepšie vnútorné prostredie do každodenného života ľudí v celej Európe.

Zaviazali sme sa výrazne znížiť emisie uhlíka v každom jednom výrobnom závode skupiny DOVISTA. Cieľom je stať sa uhlíkovo neutrálnou spoločnosťou a obmedziť globálne otepľovanie na maximálne 1,5 °C v porovnaní s predindustriálnou úrovňou (viď SBTi). A nielen to.

„ Skupina DOVISTA si stanovila jasný smer pozitívne prispievať k životu ľudí a planéty a umožniť ľuďom prosperovať v rovnováhe s prírodou.“

Allan Lindhard Jørgensen, CEO

Na globálnej úrovni je dosiahnutie nulových čistých emisií do roku 2050 nevyhnutné, aby sa zabránilo najničivejším účinkom zmeny klímy.

Podľa medzivládneho Panelu pre zmenu klímy (IPCC) teploty už stúpli o viac ako 1 °C, čo má za následok viac extrémnych poveternostných udalostí, zmenšovanie ľadovcov, stúpajúcu hladinu morí a stratu biodiverzity. Byť schopný zastaviť tento postup otepľovania klímy si vyžaduje inovatívne myslenie a bezprecedentné zmeny v spoločnosti – najmä v spôsobe, akým podnikáme.

Stratégia skupiny DOVISTA v oblasti udržateľnosti

Udržateľné podnikanie však neznamená len bojovať proti klimatickým zmenám, ale tiež zodpovedne a transparentne podnikať, podporovať našich zákazníkov a rozvíjať našich zamestnancov.

Strategické faktory pre udržateľnosť DOVISTA SLOVAKTUAL

V rámci nášho piliera zodpovedné podnikanie pracujeme na cieli nulovej nehodovosti vo výrobných závodoch. Zabezpečujeme, aby naši dodávatelia chápali, čo sa od nich očakáva, a podpísali Kódex správania sa dodávateľov.

V rámci strategického piliera, ktorým je podpora zákazníka, sme stanovili základné východiská pre oblasť životného prostredia, spoločenských vecí a riadenia (ESG – z angl. Environmental, Social, Governance). Pracujeme na tvorbe vyhlásení o environmentálnych vlastnostiach našich okien a dverí (EPD – z angl. Environmental Product Declaration).

V súvislosti s bojom proti zmene klímy sme sa zaviazali k iniciatíve Vedecky podložené ciele (SBTi) a v súlade s cieľmi Parížskej dohody robíme kroky vedúce k dekarbonizácii a obmedzeniu globálneho otepľovania.

V strategickom pilieri pre rozvoj našich zamestnancov vidíme dôležitosť rovnosti, podpory rozmanitosti a inklúzie.

Ak vás náš prístup k udržateľnosti zaujíma podrobnejšie, prečítajte si o jednotlivých pilieroch viac:

Zodpovedné podnikanie

1. Bezpečnosť na prvom mieste

Cieľ DOVISTA 1 Bezpečnosť

Záleží nám na zdraví našich zamestnancov, pre ktorých vytvárame bezpečné pracovné prostredie. V roku 2022 sa znížil počet úrazov v celej skupine DOVISTA o 25 %. Vďaka kultúre bezpečnosti na prvom mieste máme ambíciu dosiahnuť nulovú úrazovosť.

2. Znižovanie odpadu

Cieľ DOVISTA 2 Znižovanie odpadu

Odpad je priamo spojený s environmentálnou udržateľnosťou. V roku 2022 sme splnili našu ambíciu znížiť celkovú spotrebu využitého a nevyužitého odpadu o 5 % v porovnaní s rokom 2021. Stále hľadáme možnosti a ďalšie rezervy a sme presvedčení, že v tomto roku dosiahneme ešte lepšie výsledky.

3. Zapojenie dodávateľov

Cieľ DOVISTA 3 Zapojenie dodávateľov

Sme za dlhodobé a vzájomne výhodné vzťahy s našimi dodávateľmi, ktoré podporujú náš záväzok zodpovednej výroby. V roku 2021, krátko po tom, ako sa významnými akvizíciami sformovala silná DOVISTA, sme na úrovni skupiny definovali a stanovili spoločné štandardy pre všetkých našich dodávateľov. To predstavuje 96 % našich celkových priamych výdavkov na obstarávanie.

4. Transparentnosť skupiny DOVISTA

Cieľ DOVISTA 4 Transparentnosť

Transparentnosť je dôležitá na zaistenie pokroku a zodpovednosti interne aj externe. V roku 2022 sme vytvorili kompletné východiská pre všetky kľúčové ukazovatele skupiny DOVISTA, zlepšili sme kvalitu údajov ESG a komunikáciu. Zosúladili sme sa s protokolom o skleníkových plynoch a zahrnuli sme rozsah 3 do nášho vykazovania. Tieto a ďalšie opatrenia pre vyššiu transparentnosť komunikujeme interne aj externe a na rôznych európskych fórach.

Podpora zákazníka

5. Budovanie značky a transparentnosť

Cieľ DOVISTA 5 Budovanie značky a transparentnosť

94 % občanov v EÚ považuje ochranu životného prostredia za dôležitú.

Budovy v Európe spotrebúvajú až 40 % energie.

Kvalitné okná a dvere dokážu výrazne prispieť k lepšej hospodárnosti budov. Preto ako najväčší európsky výrobca okien a dverí vnímame našu zodpovednosť transparentne informovať o tom, ako naše produkty a jednotlivé značky spĺňajú potreby udržateľných miest a komunít.

6. Vyhlásenia o environmentálnych vlastnostiach výrobkov (EPD)

Cieľ DOVISTA 6 EPD

Certifikácia udržateľných budov zvyšuje povedomie o typoch výrobkov používaných v budovách.

Čoraz viac stavebníkov, vlastníkov budov a architektov požaduje vyhlásenia o environmentálnych vlastnostiach výrobkov (EPD), ktoré môžu prispieť k posudzovaniu životného cyklu (LCA).

V skupine DOVISTA podporujeme dopyt po lepších informáciách o tom, ako sa vyrábajú okná a dvere, aké materiály obsahujú a v akej miere sa dajú recyklovať. Postupne pracujeme na tvorbe vyhlásení EPD a environmentálnych údajov v rámci nášho sortimentu produktov.

7. Vykazovanie ESG

Cieľ DOVISTA 7 Vykazovanie ESG

V priebehu roka 2022 sme vylepšili metodiku získavania údajov o našich environmentálnych, sociálnych a riadiacich ukazovateľoch (ESG, z angl. Environmental, Social, Governance). Výsledkom je vyššia miera presnosti údajov za rok 2022.

V roku 2021 sme si ako prioritu stanovili vytvorenie kompletného východiskového stavu pre celú skupinu DOVISTA s vedomím, že v niektorých oblastiach sme museli robiť približné výpočty a odhady. Kvalita údajov v roku 2022 je teda lepšia ako kvalita údajov v roku 2021 a kvalita údajov v roku 2023 prinesie ešte vyššiu úroveň presnosti. Ide predsa o kľúčovú prioritu skupiny DOVISTA.

Boj proti zmene klímy

8. Záväzok k iniciatíve SBTi

Cieľ DOVISTA 8 SBTi

DOVISTA sa pripojila k najambicióznejšej globálnej iniciatíve, ktorá v súčasnosti existuje pre spoločnosti prijímajúce opatrenia na znižovanie emisií uhlíka. Zaviazali sme sa k iniciatíve Science Based Targets (SBTi, iniciatíva vedecky podložených cieľov).

Znamená to, že systematicky pracujeme na výraznom znižovaní našich vlastných emisií uhlíka (rozsah 1 a 2) a emisií uhlíka v celom hodnotovom reťazci (rozsah 3).

DOVISTA SBTi - companies taking action

9. Dekarbonizácia

Cieľ DOVISTA 9 Dekarbonizácia

V roku 2022 dosiahla skupina DOVISTA v porovnaní s rokom 2021 zníženie emisií CO2 o 60 % na jednu vyrobenú jednotku.

Toto zníženie je vo veľkej miere spôsobené nákupom certifikátov obnoviteľnej energie (REC, z angl. Renewable Energy Certificates), ktoré pokrývajú spotrebu elektriny v Poľsku, Nemecku a na Slovensku.

Vytvorili sme tiež jednoduchú štruktúru na podporu našej cesty k dekarbonizácii a stanovili sme ciele znižovania spotreby energie pre všetky výrobné závody v skupine.

10. Vypracovanie internej politiky

Cieľ DOVISTA 10 Interná politika

Pokračujeme vo vypracúvaní nových zásad na usmernenie našich zamestnancov, zaistenie dobrého obchodného správania a definovanie spoločného smerovania pre našu nepretržitú cestu k udržateľnosti.
V roku 2022 sme vypracovali a zverejnili Environmentálne zásady, Etický kódex pre zamestnancov a Stratégiu pre rozmanitosť, rovnosť a inklúziu. Naše postupy a zásady sa riadia naším Programom pre boj proti korupcii a dodržiavanie predpisov.

Rozvoj našich ľudí

11. Program pre rozmanitosť, rovnosť a inklúziu

Cieľ DOVISTA 11 Rozvoj Ľudí a Inklúzia

V skupine DOVISTA sme prirodzene rozmanití. So 14 rôznymi značkami na deviatich trhoch reprezentujeme mnoho národností a kultúr v celej Európe.

Akceptácia a stavanie na odlišnostiach sú v našej organizácii kľúčové a pre našich ľudí zásadné. Každý deň vidíme hodnoty, ktoré ľudia prinášajú do skupiny DOVISTA. Nie napriek individuálnym rozdielom, ale práve vďaka nim.

Máme veľké ambície v oblasti rozmanitosti, rovnosti a inklúzie a sme odhodlaní ich splniť. V súčasnosti sme určili tri hlavné oblasti, na ktoré sa zameriavame:

  • Zmierňovanie zaujatostí v priebehu životného cyklu zamestnanca
  • Vytvorenie inkluzívneho pracoviska
  • Podpora lídrov ako vzorov

V roku 2022 sme uskutočnili náš prvý prieskum angažovanosti zamestnancov v rámci celej skupiny DOVISTA, ktorý nám poskytol dôležité poznatky, ako aj referenčné informácie a údaje týkajúce sa rozmanitosti, rovnosti a inklúzie. V roku 2023 sme už stihli zrealizovať rovnaký prieskum opäť. Spätnú väzbu a všetky informácie využijeme pre podporu pokroku a následných krokov.

Spustili sme tiež nový intranet Daylight, ktorý vytvoril základ pre silnejšiu internú komunikáciu a transparentnosť.

Uverejnené: 7.9.2023

Ďalšie články