Články Späť na všetky novinky

Výmena okien v byte: Potrebujem stavebné povolenie?

Výmena okien v byte: Potrebujem stavebné povolenie?

V spoločnosti sa často traduje, že pri výmene okien v byte nie je potrebné žiadať o stavebné povolenie. No je tomu naozaj tak? Ak sa chystáte na viaceré stavebné úpravy, uistite sa, že postupujete podľa platných zákonov a predpisov. Čítajte ďalej, vysvetlíme vám, kedy sa pri výmene okien nevyhnete návšteve stavebného úradu.

Pri akejkoľvek prerábke bytu myslite nielen na právne predpisy, ale aj na susedov. 

Ohlásenie vs stavebné povolenie pri rekonštrukciách

Či už vás čaká prerábka bytu alebo domu, legislatíva rozdeľuje všetky činnosti v rámci rekonštrukcie do troch oblastí:

  • bez potreby ohlásenia,
  • s potrebným ohlásením stavebnému úradu,
  • s potrebným stavebným povolením.

Kedy je potrebné stavebné povolenie?

Stavebné povolenie potrebujete pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania. Vyžaduje sa aj pri zmene stavieb – pri prístavbe, nadstavbe a stavebných úpravách, pri búracích prácach a zásahu do nosných konštrukcií. Ak bývate v paneláku, tu potrebujete aj súhlas väčšiny vlastníkov bytov v dome s danou prerábkou.

Dôležité je tiež vyjadrenie statika, ktorý označí dané stavebné úpravy v byte alebo v dome za možné – neohrozia ľudí a ani statiku domu.

Stavebné povolenie vybavíte zväčša do 30-60 dní.

Kedy postačuje ohlásenie stavebnému úradu?

Prerábku musíte ohlásiť pri drobných stavbách, ktoré dopĺňajú hlavnú stavbu, pri stavebných úpravách, kde nemeníte vzhľad a používanie stavby, nezasahujete do nosných konštrukcií a neohrozujete stabilitu domu.

Vybavuje sa do 30 dní od podania.

Aké máte možnosti pri výmene okien?

V prípade výmeny okien sa môžete v praxi stretnúť s viacerými variantmi. V každom z nich však musíte stavebný odpad zlikvidovať na vlastné náklady alebo sa dohodnúť s dodávateľom okien. (Nemôžete ho uložiť do kontajnerového stojiska.)

1. Výmena starých okien za nové bez zmeny vzhľadu

Pokiaľ budú nové okná rovnakých rozmerov, rovnakej konštrukcie a farby ako staré okná, nemusíte o ich výmene informovať stavebný úrad.

Podľa § 139b ods. 16 písm. b) č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) sú opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí údržbovými prácami, pri ktorých nie je potrebné stavebné ohlásenie.

TIP: Vždy dbajte na to, aby sa pri výmene okien žiadnym spôsobom nepoškodilo zateplenie alebo ostenie. Za prípadné poškodenie tepelnoizolačného systému, zatekanie či tepelné mosty, musíte brať na seba plnú zodpovednosť. 

2. Výmena okien pri zmene farby

Ak sa však chystáte vybrať nové plastové okná, no pôvodné boli z iného materiálu alebo sa zmení farba nových okien, mierne tým zmeníte vzhľad stavby. Prerábku tak budete musieť ohlásiť.

Podľa § 55 ods. písm. c) č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) platí, že postačuje podať ohlásenie na stavebnom úrade v prípade stavebných úprav, počas ktorých:

  • sa podstatne nemení vzhľad stavby,
  • nezasahuje sa do nosných konštrukcií,
  • nemení sa spôsob užívania stavby,
  • neohrozujú sa záujmy spoločnosti.

TIP: Ak spadá váš byt do kultúrnej pamiatky alebo bývate v chránenom území, akékoľvek – aj udržiavacie práce – máte povinnosť ohlásiť stavebnému úradu.

3. Výmena okien za okná iného tvaru alebo veľkosti

V prípade zmeny tvaru, konštrukcie alebo veľkosti okien je stavebné povolenie nevyhnutné – ide o zásah do konštrukcie stavby a podstatne ovplyvní vzhľad fasády. Napríklad, ak meníte trojkrídlové okno za dvojkrídlové apod.

Aby ste získali čo najpresnejšie informácie, vždy navštívte miestny stavebný úrad. Dôležité informácie by vám mali vedieť ponúknuť aj samotní dodávatelia okien.

Vydanie stavebného povolenia alebo podanie ohlásenia

Stavebné ohlásenie a žiadosť o stavebné povolenie sa podáva na príslušnom stavebnom úrade formou vyplneného potrebného tlačiva s prílohami.

Práce nemôžete začať skôr, ako vám úrady schvália stavebné ohlásenie alebo vydajú stavebné povolenie.

Ak stavebný úrad do 30 dní od doručenia ohlásenia neurčí inak (nedostanete pokyn na požiadanie o stavebné povolenie), môžete okná bez obáv vymeniť. Máte však na to maximálne 2 roky.

Výška poplatkov a pokút

Výšku správnych poplatkov určuje Zákon o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z. z.

  1. Poplatok za ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre právnickú osobu: 30 €
  2. Poplatok za ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre fyzickú osobu: 10 €
  3. Cena stavebného povolenia pri prerábke dokončeného domu: 35 €
  4. Cena stavebného povolenia pri prerábke dokončeného bytového domu: 100 €
  5. Posudok od statika: od 20 do 250 €
  6. Pokuta za nepodanie ohlásenia: 331,94 €
  7. Pokuta za rekonštrukciu bez stavebného povolenia: 829,85 €

Ako vyzerá stavebné povolenie a ohlásenie?

Žiadosť o stavebné povolenie spolu s dokladmi a dokumentáciou podáva stavebník stavebnému úradu. V žiadosti musí uviesť:

  • účel a spôsob užívania stavby,
  • miesto stavby,
  • predpokladaný čas skončenia.

VZOR ŽIADOSTI O STAVEBNÉ POVOLENIE NÁJDETE napríklad TU.

K ohláseniu drobnej stavby sa pripája:

  • meno a priezvisko majiteľa bytu/poverenej osoby,
  • adresa danej osoby,
  • stručný opis a rozsah prác – jednoduchý situačný výkres,
  • údaje o byte, v ktorom práce a úpravy prebehnú,
  • list vlastníctva alebo písomný súhlas majiteľa bytu,
  • ak byt spadá do kultúrnych pamiatok alebo sa nachádza v chránenom území, potrebujete aj stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti.

VZOR OHLÁSENIA PRE STAVEBNÝ ÚRAD NÁJDETE napríklad TU.

Aké práva majú susedia?

Prerábka bytu, ktorá bude vyžadovať aj stavebné povolenie, môže byť komplikovanejšia. V stavebnom konaní môžu obyvatelia (nájomníci a majitelia) bytového domu podať námietku.

Budte ohľaduplní a informujte všetkých susedov (napríklad pomocou vývesky) o tom, od kedy a do kedy budú práce prebiehať.

Všetky úpravy by mali prebiehať v pracovné dni o 8:00 do 18:00, v sobotu od 9:00 do 15:00. V nedeľu a počas sviatkov sa takéto práce nesmú vykonávať.

Pri výmene okien však vždy myslite na vlastné preferencie a potreby. Poradíme vám, ktoré parametre sú pri výbere nových okien najdôležitejšie.

Uverejnené: 20.6.2022

Ďalšie články