Články Späť na všetky novinky

Ako postaviť pasívny dom? Len zateplenie a kvalitné okná nestačia.

Ako postaviť pasívny dom? Len zateplenie a kvalitné okná nestačia.

Čo rozhoduje o tom, ako bude stavba energeticky náročná? Často sa nesprávne domnievame, že hlavnú úlohu zohráva zateplenie domu. Celková spotreba energií v akejkoľvek budove je ale súborom viacerých faktorov, od tvaru a umiestnenia stavby, cez izoláciu, zdroj vykurovania až po správne zvolené okná. A nemusí ísť zďaleka o najdrahšie technológie. Dôležitejšia je ich vzájomná a vhodne zvolená kombinácia.

Pasívny dom predstavuje najlepšiu voľbu z pohľadu komfortu bývania.

Základné parametre pasívneho domu podľa nemeckého Passivhaus Inštitútu:

 • merná potreba tepla na vykurovanie je maximálne 15 kWh/(m2a),
 • neprievzdušnosť obálky budovy n50 nesmie prekročiť hodnotu 0,6/hod, čo znamená, že pri zmene tlaku o 50 Pa sa nesmie za jednu hodinu vymeniť viac než 60 % vnútorného objemu vzduchu,
 • merná potreba primárnej energie (vrátane prevádzky domácnosti) je nižšia než 120 kWh/(m2a). Potrebu primárnej energie zásadne ovplyňuje zvolený zdroj vykurovania, chladenia a ohrevu teplej vody, ale tiež prevádzkové zariadenia (ventilátory, čerpadlá) a prevádzka osvetlenia a domácich spotrebičov.

Aké faktory rozhodujú o energetickej náročnosti pasívneho domu?

Možno si tiež myslíte, že stavba domu v pasívnom štandarde je drahá, pretože vyžaduje použitie drahých technológií. Pritom vôbec nemusí ísť o zložité a drahé riešenie. Pasívne domy majú významne nižšiu spotrebu energie na vykurovanie a ide predovšetkým o premyslený koncept stavby, ktorý zahŕňa:

 • vhodný tvar domu,
 • orientáciu domu k svetovým stranám,
 • dostupnosť slnečného zariadenia,
 • minimalizáciu tepelných strát a elimináciu tepelných mostov,
 • maximalizáciu solárnych tepelných ziskov,
 • ochranu pred letným prehrievaním,
 • využitie obnoviteľných zdrojov energie.

Tvar a orientácia domu

Zamerajte sa na kvalitný architektonický návrh. Ten je spolu s premyslenými materiálmi prvým dôležitým krokom k pasívnemu štandardu vášho domu.

Tepelné mosty sú miesta v konštrukcii stavby, na ktorých dochádza k zvýšeným tepelným tokom a stratám. Typicky sa jedná o miesta napojenia stien na okná alebo strechu, rohy budov, balkóny a ďalšie. Kvalitný návrh pasívneho domu pracuje s kompaktnými a minimálne členitými tvarmi (s minimom prvkov ako rohy, vikiere, veže a ďalšie).

Maximalizovať tepelné zisky zo slnka vám pomôže správne umiestnenie domu voči svetovým stranám a okolitým prekážkam (okolitá zástavba, vyrastené stromy a pod.), správne zvolený typ, veľkosť a umiestnenie okien a tiež vnútorné usporiadanie domu.

Pobytové miestnosti s vyššou potrebou tepelného komfortu i prirodzeného svetla umiestnite v pasívnych domoch na južnej strane, zatiaľ čo technické miestnosti, chodby a zázemie naopak v tej severnej.

Izolácia domu

Izolácia domu je na dosiahnutie pasívneho štandardu kľúčová. Pasívny štandard kladie vysoké nároky nielen na hrúbku izolácie, ale aj správne zvolený typ a samozrejme spôsob aplikácie a kvalitu realizácie. Typ izolácie vychádza zo zvolenej konštrukcie stavby, každý typ konštrukčného materiálu má totiž svoje špecifiká.

Kvalitný návrh konštrukcie a izolácie domu musí zohľadniť popri legislatívnych požiadavkách na výstavbu aj spôsob užívania domu, miestne podmienky (napr. stavby v blízkosti vodných tokov a plôch, stavby v horskom prostredí) a individuálne požiadavky obyvateľov domu (napr. hluk z vonkajšieho prostredia).

Kvalitu tepelnoizolačných vlastností konštrukcie domu definuje súčiniteľ prestupu tepla (U) jednotlivých prvkov stavby. Čím je jeho hodnota nižšia, tým lepšie jednotlivé časti stavby izolujú. Orientačné hodnoty súčiniteľa prestupu tepla pre pasívne domy sú:

 • podlahy max 0,15 W/(m²K),
 • steny max 0,12 W/(m²K),
 • strecha max 0,10 W/(m²K).

Potrebné hodnoty pre konkrétny dom sa ale budú líšiť podľa tvaru domu, jeho orientácie, tienenia, druhu konštrukcií a použitej izolácie.

Okná ako zdroj vykurovania aj ochrana pred tepelnými stratami

Pasívny dom na dosiahnutie tepelného komfortu v maximálnej miere využíva tepelné zisky zo slnka. To dosiahnete správne zvolenými a umiestnenými oknami.

Čím lepšie dokáže dom využívať energiu zo slnka, tým menej je potrebné investovať do drahších stavebných úprav alebo technologického vybavenia domu (napríklad výkonnejšieho zdroja vykurovania).

Pri výbere správnych okien a najmä správnych izolačných skiel pre pasívny dom zohľadnite najmä na tieto faktory:

 • veľkosť okien,
 • umiestnenie okien a orientácia k svetovým stranám,
 • typ rámu a zasklenia,
 • tieniace prvky,
 • kvalitnú montáž okien.

Mohlo by sa zdať, že čím viac väčších okien na južnej strane domu využijete, tým lepšie tepelné zisky dosiahnete. Takéto riešenie ale spôsobuje väčšie tepelné straty v zime a prehrievanie vnútorných priestorov v lete a s tým súvisiace vysoké náklady na vonkajšie tienenie alebo chladenie interiéru.

Ideálna miera presklenia južnej fasády pasívneho domu je do 40 %.

Vhodné je tiež riešenie letného tienenia okien presahom doplnené podľa potrieb o ďalšie vonkajšie tieniace prvky. Tienenie určite zahrňte do plánov už pri návrhu domu, jeho neskoršie riešenie a inštalácia môže byť komplikované.

Pri výbere okien do pasívneho domu sa zaujímajte o vlastnosti rámu a izolačného skla. Zjednodušene povedané, je potrebné, aby rám dobre izoloval a izolačné sklo malo čo najlepšiu energetickú bilanciu, teda optimálny pomer tepelných ziskov a strát. Na jednu stranu okná v pasívnom dome získavajú teplo zo slnečného žiarenia, na druhej strane musia výborne izolovať, aby nedochádzalo k tepelným únikom a stratám. A v neposlednom rade je dôležité aj množstvo svetla, ktoré prepustia do interiéru.

Kvalitné okno pre pasívny dom tak definujú predovšetkým tri ukazovatele:

 • Tepelno-izolačné vlastnosti celého okna vyjadrené súčiniteľom prestupu tepla (Uw), ktorého maximálna odporúčaná hodnota pre pasívne domy je 0,80 W/(m²K).
  Najväčší vplyv na jeho hodnotu majú izolačné vlastnosti rámu (vyjadrené hodnotou Uf) a izolačné vlastnosti skla (vyjadrené hodnotou Ug). Rám okna neprináša žiadne solárne zisky, len straty. Pre pasívne domy sú vhodné rámy nižšie a širšie, pri ktorých je pomer rámu na celkovej ploche okna menší. Vyberajte rámy doplnené o 3 úrovne tesnenia. Pri zasklení voľte trojsklá s nízkym súčiniteľom prestupu tepla Ug okolo 0,50 W/(m²K) a s teplým dištančným rámikom.
 • Solárny faktor izolačného skla (g) rozhoduje o solárnych ziskoch. Čím vyššia hodnota, tým viac energie (tepla) zo slnečného žiarenia získate. Odporúčaná hodnota pre pasívne domy je nad 50 % a vychádza z celkového návrhu a potrieb konkrétnej stavby.
 • Priepustnosť svetla cez okno (LT), ktorá určuje, koľko svetla prejde cez izolačné sklo do domu. Čím vyššia hodnota LT, tým viac svetla sklo do miestnosi prepustí. Prirodzené svetlo vám navyše pomáha šetriť energiu za využívanie umelého osvetlenia v dome, najmä v pobytových miestnostiach.

Náš tip: Plastové okná PASIV sú ideálnym riešením pre všetky moderné nízkoenergetické budovy a budovy v pasívnom štandarde. 6-komorový profil so stavebnou hĺbkou 85 mm umožňuje zvoliť izolačné trojsklo až do hrúbky 56 mm. Pri použití izolačného skla s Ug = 0,5 W/(m²K) a teplým dištančným rámikom Swisspacer Ultimate je možné dosiahnuť hodnotu  Uw = 0,72 W/(m²K).

Riadené vetranie s rekuperáciou

Riadené vetranie je systém, ktorý v dome zaisťuje neustálu výmenu vzduchu bez nutnosti častého vetrania oknami. Rekuperácia dopĺňa systém riadeného vetrania o využitie tepla z odpadového odvádzaného vzduchu na ohrev privádzaného čerstvého vzduchu dovnútra domu. Kvalitné systémy vedia využiť až 90 % tepla z odpadového vzduchu odvádzaného z domu von.

Pre pasívne domy je využitie systému riadeného vetrania s rekuperáciou nevyhnutné.

Úsporný zdroj vykurovania

Pasívny dom má veľmi nízku potrebu energie na vykurovanie, ktorú je možné pokryť zdrojom s veľmi malým výkonom. Malý úsporný zdroj tepla je ideálny v kombinácii s využívaním obnoviteľných zdrojov energie zo slnka, biomasy alebo zeme. Pozornosť venujte nielen výkonu zdroja, ale aj regulovateľnosti. U pasívnych domov môže byť komplikované udržať aj zdroje s malým výkonom a zlou regulovateľnosťou v optimálnom režime po celý rok.

Univerzálne odporúčanie najvhodnejšieho zdroja neexistuje. Každý dom vyžaduje individuálne posúdenie nárokov na energie a veľmi záleží aj na ostatných prvkoch pasívneho domu.

Svoju úlohu zohráva tiež spôsob života a počet obyvateľov domu.

Častým riešením je vykurovanie elektrickými priamotopmi v kombinácii s fotovoltaikou alebo kombinácia solárnych systémov a fotovoltaiky či iného obnoviteľného zdroja s tepelným čerpadlom. Vhodným samostatným zdrojom môžu byť aj kotly na biomasu. Pri pasívnom dome skrátka platí, že ide o ucelený a previazaný systém viacerých prvkov. Keď s pomocou odborníkov tento systém správne navrhnete, nie je nutné investovať do drahých a nákladných zdrojov.

Viac tipov na našom blogu

Uverejnené: 2.5.2022

Ďalšie články