Články Späť na všetky novinky

Energetický certifikát. Kedy ho budete potrebovať?

Energetický certifikát. Kedy ho budete potrebovať?

Energetický certifikát je dokument, ktorý hodnotí rodinný dom, resp. akúkoľvek budovu, z hľadiska energetickej hospodárnosti. Podľa potreby primárnej energie zatrieďuje posudzovanú budovu do energetickej triedy A0 až G.

Všetky dnešné novostavby už musia mať energetický certifikát so začlenením do triedy A0.

To znamená, že v prípade nového rodinného domu musí byť globálny ukazovateľ potreby primárnej energie nižší ako 54 kWh/m2.

Energetický certifikát si môžete nechať vypracovať nielen na novostavbu, ale aj na staršiu budovu.

Kto a kedy potrebuje energetický certifikát?

Energetický certifikát povinne potrebujete najmä vtedy:

 • ak ste dokončili novú budovu, a to ku dňu začatia kolaudácie,
 • ak ste budovu značne zrenovovali a obnovili
 • ak predávate budovu, alebo jej samostatnú časť,
 • ak prenajímate budovu alebo dom novému nájomcovi,
 • a v niektorých ďalších zriedkavých prípadoch.

Energetický certifikát budete potrebovať aj v prípade, že žiadate o dotácie z Plánu obnovy.

Čo obsahuje energetický certifikát

Na každom certifikáte je uvedený opis budovy a jej presná adresa, minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť a údaj o zaradení do kategórie. Ďalej v ňom nájdete výsledky výpočtu, zatriedenie do energetickej triedy, popísanie technických a energetických charakteristík budovy, údaj o ročnej spotrebe energie a tiež údaj o podiele energie z obnoviteľných zdrojov.

Nesmie chýbať označenie oprávnenej osoby, ktorá certifikáciu uskutočnila, vrátane podpisu a pečiatky. Dátum vydania a doba platnosti certifikátu je tiež povinný údaj.

V prílohe energetického certifikátu sú okrem iného popísané nedostatky z technického a energetického hľadiska. Ak je priestor ešte viac zlepšiť energetickú hospodárnosť budovy, samozrejme, ak je to ekonomicky efektívne, uvedie sa to taktiež do prílohy certifikátu.

Prílohou energetického certifikátu je aj energetický štítok.

Energetická hospodárnosť rodinného domu

Energetická hospodárnosť vyjadruje množstvo energie, ktorá je potrebná na splnenie všetkých energetických potrieb pri normalizovanom užívaní rodinného domu. Ide najmä o množstvo energie potrebnej na vykurovanie, ohrievanie vody, na klimatizáciu a vetranie, a na osvetlenie.

Na základe energetického posudku vypracovaného pri projektovaní budovy sa určí aká je potreba energie a potreba primárnej energie na prevádzku budovy.

Pri rodinných a bytových domoch sa pri výpočte posudzuje:

 • kvalita obvodového plášťa budovy, ako je budova zateplená a z čoho je postavená,
 • tepelnoizolačné vlastnosti okien a dverí,
 • parametre strešného plášťa,
 • poloha domu, jeho orientácia k svetovým stranám, vplyv susedných budov,
 • vplyv klimatických podmienok na vnútorné prostredie, najmä vplyv vonkajších teplôt, vplyv vetra a slnečného žiarenia,
 • účinnosť zdroja tepla a kvalita regulácie teploty,
 • vykurovací systém budovy,
 • spôsob vetrania a tepelné straty počas vetrania
 • pasívny solárny systém, ochrana pred slnkom (tienenie) a solárne zisky (solárny faktor)
 • fyzický stav budovy a ďalšie faktory vplývajúce na spotrebu energie a tepelné zisky

Pokiaľ sa hodnotí energetická hospodárnosť budovy, ktorá neslúži na účely bývania, posudzuje sa aj účinnosť osvetlenia či chladenie a vzduchotechnika.

Pri novostavbe sa celková potreba energie vypočítava už vo fáze projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie. Na základe tohto výpočtu sa dom radí do energetickej triedy od A až po G.

Do 30.12.2020 stačilo, aby novostavba zodpovedala požiadavkám energetickej triedy A1, ak ste však začali výstavbu po 1. januári 2021, vaša budova musí spĺňať energetickú triedu A0.

Náklady, o ktoré sa výstavba domu v triede A0 navýši, sa vám určite rýchlo vrátia vďaka výrazne nižšej spotrebe energií.

Zároveň prispievate k ochrane životného prostredia, k znižovaniu emisií CO2 a teda celkovo k zlepšeniu kvality života.

Energetický certifikát budete potrebovať, ak žiadate o dotácie z Plánu obnovy

V rámci programu Obnov dom môžete získať dotáciu vo výške až 19 000 €, ak sa vám obnovou domu (zateplením, výmenou okien a pod.) podarí ušetriť viac ako 60 % energií.

Stačí, ak je váš dom starší ako 10 rokov a preukážete, že jeho obnovou znížite potrebu energií – napríklad minimalizujete tepelné straty cez nové okná.

Pokiaľ žiadate o dotáciu z plánu obnovy, energetický certifikát je základným dokumentom, ktorý pri tejto žiadosti potrebujete. Ku žiadosti musíte priložiť aj energetický certifikát pôvodného stavu objektu a nového stavu po rekonštrukcii, vďaka ktorej ušetríte na energiách. Veľkým benefitom je to, že od výšky dosiahnutých úspor sa odvíja aj výška dotácie.

Aký je postup pri výmene okien s pomocou dotácie z plánu obnovy?

Kto vydáva energetické certifikáty?

Aj keď je sprostredkovateľov energetických certifikátov mnoho, autorizované osoby, ktoré môžu vydávať certifikáty, sú uvedené na portáli SKSI – Slovenskej komory stavebných inžinierov.

Podklady ku vytvoreniu certifikátu

Pokiaľ sa chystáte získať energetický certifikát na vašu budovu, dopredu si pripravte:

 • základné údaje o budove (typ a názov budovy – rodinný dom, bytový dom, administratívna budova; adresa budovy a rok kolaudácie; rok poslednej významnej obnovy budovy; počet osôb využívajúcich budovu a fotodokumentácia s detailnými fotkami budovy, kotla, výplňových otvorov v obvodovom plášti, rozvodov teplej vody a vetrania);
 • projektovú dokumentáciu budovy (pôdorysy podlaží, zvislé rezy, pohľady na budovu, situácia vrátane susediacich budov);
 • skladby obvodového plášťa budovy (skladba obvodovej a soklovej steny, strechy, podláh, konštrukcií v styku s nevykurovanými priestormi);
 • špecifikáciu výplňových konštrukcií – okná, dvere a presklené steny (materiál, špecifikácia zasklenia, súčiniteľ prechodu tepla Uw);
 • ako je riešené vykurovanie (špecifikácia kotla, iné zdroje energie);
 • špecifikácia ohrievača vody (príprava teplej vody);
 • špecifikácia elektrorozvodov a klimatizácie.

Cena za energetický certifikát

Ceny za vypracovanie energetického certifikátu sa líšia v závislosti od spoločnosti, ktorá bude certifikát vytvárať, od rozlohy a typu objektu. Cena tiež záleží od toho, či je alebo nie je nutná obhliadka.

Najlacnejší energetický certifikát získate už od 100 € za rodinný dom a od 70 € za byt. Cena s obhliadkou sa pohybuje okolo 300 Eur, cenový strop je približne 1 000 €.

Po odoslaní všetkých požadovaných podkladov je možné získať certifikát do jedného až dvoch týždňov. 

Platnosť energetického certifikátu

Certifikát je zo zákona platný 10 rokov. Ak však vlastníte rodinný dom, nemusíte po 10 rokoch žiadať o nový certifikát. V prípade, že by ste ho chceli dať do prenájmu alebo predať, musíte však energetický certifikát predložiť.

Ak však:

 • ste povinní doložiť energetický certifikát, no neobstaráte ho,
 • energetický certifikát neuchováte počas celej jeho platnosti,
 • predáte objekt a nedoložíte novému majiteľovi aj certifikát,
 • pri prenájme dočasnému majiteľovi nedoložíte kópiu certifikátu,

hrozí vám pokuta do výšky 2 000 €.

Netreba zabúdať, že certifikát odráža momentálny stav objektu. Pokiaľ sa rozhodnete v budúcnosti dom alebo byt prerobiť – napríklad zatepliť alebo vymeniť okná, môžete si dať vypracovať nový certifikát.

Energetický certifikát – legislatíva

Na úrovni Európskej Únie stanovuje zákonný rámec pre energetickú hospodárnosť budov smernica Európskeho parlamentu a Rady č. 2002/91/ES zo dňa 16. decembra 2002 o energetickej hospodárnosti budov.

Požiadavky na energetický certifikát sú definované zákonom č. 555/2005 Z.z. o Energetickej hospodárnosti budov. Zákon upresňuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov, na optimalizáciu vnútorného prostredia v budovách a zníženie emisií oxidu uhličitého z prevádzky budov. Zákon je vykonávaný vyhláškou č. 364/2012 Z. z

 

Uverejnené: 15.3.2023

Ďalšie články