Články Späť na všetky novinky

Okná a energetická hospodárnosť budov

Okná a energetická hospodárnosť budov

Aktuálne, 1.1.2021 vstúpilo do platnosti ďalšie sprísnenie normy, týkajúce sa energetickej hospodárnosti budov. Na čo si dať pozor pri výbere okien pre nízkoenergetický alebo nulový dom? Teamleader nášho technologického oddelenia zhrnul najdôležitejšie body v tomto článku.

Zákon o energetickej hospodárnosti budov a tepelná izolácia

Medzi najdôležitejšie parametre pri výbere okna pre budovy s takmer nulovou potrebou energie patrí hodnota súčiniteľa prechodu tepla Uw.

Požiadavka vychádza zo zákona č. 555/2005 Z.z. a z prepracovanej smernice zákona v znení zákona č. 300/2012 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov. Požiadavky na jednotlivé druhy stavebných konštrukcií ďalej definuje STN 73 0540-2.

tepelná izolácia okien 0,85

Okná a dvere (balkónové, terasové dvere) v obvodových stenách mali do konca roka 2020 požiadavku na Uw,r1=1,00 W/(m²K).

Podľa národného plánu z vyššie uvedeného zákona vyplýva, že v ďalšom období je potrebné zabezpečiť výstavbu nových a obnovu existujúcich budov v energetickej úrovni takmer nulovej potreby energie.

Požiadavka sa preto od 31. decembra 2020 sprísňuje na hodnotu Uw,r2=0,85 W/(m²K). 

Staviate nízkoenergetický (nulový) dom v A0?

Okrem tepelnej izolácie okien by ste nemali zabudnúť ani na ich ďalšie vlastnosti. K žiadanému výsledku prispeje tiež optimálna poloha okien a dverí v budove a ich profesionálne zabudovanie.

Prievzdušnosť okien

Dôležitým parametrom pri výbere okna, vzhľadom na potrebu energie, je trieda prievzdušnosti okna. Tá vplýva ne celkovú tesnosť obálky stavby. Netesnosti medzi okenným rámom a krídlom spôsobujú neželané energetické straty.

Norma STN 73 0540-2 odporúča zabudovávať výplňové otvory (okná a dvere) s prievzdušnosťou Triedy 4, čo je najvyššia trieda podľa klasifikačnej normy STN EN 12207.

Prievzdušnosť okien

Solárne zisky

Keďže sú okná z hľadiska tepelného odporu asi päťkrát slabšie ako obvodová stena, je možné ich energetickú stratu do istej miery vyvážiť solárnymi ziskami.

Pri zaskleniach si treba všímať celkovú priepustnosť energie slnečného žiarenia, g-hodnotu v % (solárny faktor zasklenia). Faktor udáva, koľko energie zo slnečného žiarenia preniká do interiéru. Čím je táto hodnota vyššia, tým sa zníži potreba energie na vykurovanie v zimnom období.

 

Solárne zisky

Žiaduce tepelné zisky v zime však môžu naopak spôsobiť nežiaduce prehrievanie interiéru v letných mesiacoch. Preto je pri voľbe skla s vyššou g-hodnotou dôležité myslieť aj na vhodný tieniaci systém.

Orientácia na svetové strany

Projektant by si mal v prvom rade,  vo fáze navrhovania, vyžiadať od výrobcov okien vyhlásenia o parametroch, kde sú uvedené všetky mandátne vlastnosti výrobkov a ďalej pracovať len s tými, ktoré požiadavky noriem spĺňajú a sú odskúšané u notifikovanej osoby.

Pri návrhu je dôležitá vhodná orientácia a veľkosť presklených plôch.

okná na svetové strany

Južná, juhovýchodná a juhozápadná orientácia presklených plôch je z hľadiska tepelných ziskov najvýhodnejšia. Naopak, severná expozícia prináša minimum solárnej energie, preto je tu vhodné minimalizovať plochu výplňových konštrukcií.

Správne vetranie

Častou požiadavkou u projektantov býva riešenie vetrania zabudovanou vetracou štrbinou v rámci konštrukcie okna. Treba podotknúť, že takýto zásah negatívne ovplyvňuje spomínané vlastnosti okien. Pri dome s takmer nulovou spotrebou energie je potrebné zabezpečiť potrebnú výmenu vzduchu riadením vetraním so spätným ziskom tepla z odpadového vzduchu, takzvanou rekuperáciou.

Minimalizovanie atypických riešení

Pri atypických riešeniach okien (oblúkové, trojuholníkové, lichobežníkové) nemusí byť problém s hodnotou Uw ani pri menších elementoch, nakoľko požiadavka normy sa vzťahuje pre okná s plochou aspoň 1,8 m².

Dôležité je, aby okno v normovom rozmere 1230 x 1480 mm spĺňalo požiadavku normy.

Pri prievzdušnosti okna hrá rozhodujúcu úlohu množstvo a hustota uzatváracích bodov v okennom kovaní, ktoré je v atypických riešeniach ovládané cez niekoľkokrát ohnuté tiahla. Pri väčšej hustote uzatváracích bodov a komplikovanejšom tvare môže vznikať diskomfort pri manipulácií, respektíve je nutné vyvinúť na otvorenie elementu väčšiu silu.

Rovnaký problém s netesnosťou môže vzniknúť aj v pripojovacej škáre vzhľadom na väčšiu zložitosť detailu zabudovania.

Keď k tomu pripočítame problémový jav bimetalického efektu profilov, ktorý problémy s netesnosťou a funkčnosťou môže zvýrazniť, dá sa povedať, že atypické tvary elementov nie sú optimálnym riešením s ohľadom na energetickú úsporu ako aj komfort používania.

Profesionálna realizácia od návrhu až po správnu montáž

Správna realizácia okien by mala začať správnym návrhom, vzhľadom na skladbu a konštrukciu obvodovej steny, už vo fáze projektovania.

Poloha okna v ostení by mala byť podložená tepelno-technickým výpočtom a zvolená vzhľadom na dosiahnutie požadovanej minimálnej povrchovej teploty.

A to najmä z hľadiska čo najnižšieho lineárneho stratového sučiniteľa Ѱ, ktorý kvantifikuje zvýšenie tepelného toku (tepelnej straty v zimnom období) oproti bežnému miestu konštrukcie.

Vyhotovenie pripojovacej škáry (napojenie okna na obvodovú stenu) musí byť tesné voči hnanému dažďu a vzduchotesné. Vzduchotesnosť pripojovacej škáry určuje priamo požiadavka STN 73 0540-2 a je nevyhnutnosťou pre správne fungovanie rekuperačného systému. Netesné miesta v plášti budovy pomáha odhaliť ešte pred dokončením Blower Door test, ktorý je pri budovách s takmer nulovou potrebou energie štandardom.

 

Súvisiace články:

Viac tipov na blogu

Uverejnené: 5.1.2021

Ďalšie články